Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I

Program: „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021

Výzva: SGS-3 „Oslo“

Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 30. 10. 2022

Celkové náklady projektu/výše grantu: 1 368 645 Kč / 1 247 980,50 Kč

Příjemce grantu: Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.

Osoba odpovědná za komunikaci: Šárka Vávrová, sarka.vavrova@broumovsko.cz,
+ 420 728 567 176

Vzniknou na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody v krajině? O tom rozhodnou další jednání…

Vzniknou na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody v krajině? O tom rozhodnou další jednání…

Broumov – S koncem října končí projekt Strategické rady regionu Broumovsko „Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I“, který má pomoci v bojích se suchem a klimatickými změnami. V rámci projektu byly zpracovány dvě adaptační strategie řešící zádrž vody v krajině, pro část povodí Stěnavy a Dunajky. Tyto strategie byly v polovině října představeny veřejnosti v Broumově a Polici nad Metují a nyní na ně naváží jednání s obcemi a vlastníky pozemků, jejichž cílem bude najít shodu na navržených krajinných opatřeních.

Díky projektu bylo během dvaceti měsíců detailně zmapováno území na Broumovsku a Policku o rozloze 58 km². Dle všech zjištěných informací pak byly navrženy kompletní studie proveditelnosti zádrže vody v krajině. Ty posloužily k tvorbě adaptačních strategií na změnu klimatu.

Tyto strategie nyní mají k dispozici kromě Strategické rady regionu Broumovska i zapojené obce – Otovice, Martínkovice, Broumov, Police nad Metují, Bukovice, Žďár nad Metují. „Adaptační strategie berme jako zásobník nápadů, jak by se dala krajina ozdravit. Jsou zde vytipována místa, která jsou vhodná pro vytvoření mokřadu nebo tůně, je zde navrženo, kde by se mohl vodní tok navrátit zpět k původní podobě, kde je vhodné vysadit dřeviny, aby nedocházelo k vodní nebo větrné erozi, navrženo zatravnění údolnic apod. Neberme strategii jako dogma, které se musí splnit, ale materiál, který může pomoci obcím, majitelům, zemědělcům ke společnému vyjednávání,“ říká koordinátorka projektu Šárka Vávrová, která dodává: „Impulsem pro vznik projektu bylo měnící se klima, což je již v dnešní době přijímaný fakt. Jsme si vědomi, že distribuce srážek během roku se mění a bude měnit, že přívalové srážky budou střídány delšími obdobími sucha a že česká krajina na takovou změnu není nachystaná. Chybí jí prvky, které by vodu dokázaly v krajině zadržet a postupně ji uvolňovaly. Krajina postrádá pestrost, a tím je mnohem více zranitelná.“

Právě v těchto týdnech nastává klíčová fáze jednání s obcemi a vlastníky dotčených pozemků. V rámci Strategické rady regionu Broumovsko vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je vytipovávat ve zpracovaném území vhodné lokality k realizaci krajinných opatření a účastnit se zmíněných jednání. Pokud se všechny strany dohodnou, bude možné požádat o grant, který poskytne finance na realizaci navržených opatření. V blízké době tak mohou vzniknout na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody, jako jsou mokřady, tůně, stromořadí či meandry potoků.

Projekt „Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I“ byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT. Jeho realizace začala 1. března 2021 a končí 31. října 2022. Bližší informace k projektu najdete ZDE.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

SRRB představila adaptační strategie veřejnosti

SRRB představila adaptační strategie veřejnosti

Jak jsme již dříve avizovali, tento týden byly veřejnosti představeny adaptační strategie na klimatickou změnu pro část povodí Stěnavy a povodí Dunajky, které zpracoval spolek Beleco podle podkladových studií spolku Živá voda.

V pondělí 17. 10. jsme se setkali v Broumově, následující den v Polici nad Metují. Příchozí trpělivě a se zájmem vyslechli povídání Jany Moravcové, která představila účel, podstatu a specifika strategií, a Jana Staroby, jenž popsal postup mapování a navrhování opatření v krajině. Prostor byl také na dotazy a diskuzi o konkrétních lokalitách.

A co vlastně bude dál? Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, v rámci kterého strategie vznikly, sice končí, ale právě teď nastává klíčová fáze jednání s obcemi a vlastníky dotčených pozemků. V rámci Strategické rady regionu Broumovsko vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je vytipovávat ve zpracovaném území vhodné lokality k realizaci krajinných opatření a účastnit se zmíněných jednání. O dalším postupu Vás tedy budeme informovat.

Projekt zádrže vody v krajině pokročil do další fáze

Projekt zádrže vody v krajině pokročil do další fáze

Projekt zádrže vody v krajině, přesněji nazvaný Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který od března 2021 koordinujeme, pokročil do další fáze.

Ve dnech 7.-8. 9. 2022 byly představitelům dotčených obcí (Broumov, Martínkovice, Otovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují) představeny adaptační strategie na klimatickou změnu pro část povodí Stěnavy a povodí Dunajky, které zpracoval spolek Beleco.

Tyto strategie vznikly podle studií spolku Živá voda, které byly vytvořeny na základě intenzivního mapování v terénu a studia historických map, ortofoto snímků, dochovaných melioračních projektů a dalších podkladů. Studie navrhují konkrétní opatření v krajině tak, aby více zadržovala vodu a byla tak schopná odolávat vodní i větrné erozi a také se lépe vyrovnávat se stále častějšími obdobími sucha či naopak intenzivními přívalovými dešti.

Adaptační strategie budou následně představeny také veřejnosti:
17. 10. 2022 17:00 Klášter Broumov - Kreslírna, více zde Návrat vody do krajiny aneb jak na klimatickou změnu?
18. 10. 2022 17:00 Police nad Metují - Pellyho domy, více zde Návrat vody do krajiny aneb jak na klimatickou změnu?

 

Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

„Je tu spousta míst s velkým potenciálem k zádrži vody,“ říkají lokální koordinátoři na Broumovsku

„Je tu spousta míst s velkým potenciálem k zádrži vody,“ říkají lokální koordinátoři na Broumovsku

Broumov – Už více než 58 km2 území Broumovska bylo zmapováno díky projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který od března 2021 koordinuje Strategická rada regionu Broumovsko. První fází projektu je právě mapování, které provádějí lokální koordinátoři na území šesti obcí: Broumov, Martínkovice, Otovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují.

Na základě mapování, dat z historických map, ortofotosnímků a dalších dostupných zdrojů bude do konce letošního června navrženo komplexní řešení nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze či zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt. Níže přinášíme poznatky lokálních koordinátorů, kteří se do projektu zapojili mapováním terénu:

Filip Vávra, Hlavňov:
Při mapování ve svažitých lesích v okolí Hlavňova jsem byl svědkem toho, jak neškodně vypadající vyschlé koryto se mění na 1,5 m hlubokou erozní strž, kde jsem mohl prolézat mezi podemletými kořeny stromů. Šlo o dočasná koryta, kudy při přívalech teče voda.
Pod hřebenem Broumovských stěn na více místech z pod skal vytékala voda, která se po desítkách metrů zase ztrácela puklinami skalního podloží, aby byla níže po svahu pramenným zdrojem toku.
Chování vody v krajině bylo nejlépe patrné při intenzivním jarním tání nebo po dešťových přívalech. V lokalitě Převrať jsem objevil místo, kde vyvěral proud vody ze země. Šlo dle podkladových map o předpokládanou trasu melioračního hlavníku (odvodňovací truby), který zde byl prasklý, a voda si našla nejsnazší cestu ven, takto jsem i v terénu zároveň ověřil jeho skutečnou trasu.
Další zkušeností, která mě utvrzuje v potřebě řešit zpomalení a zádrž vody v krajině širokou paletou drobných opatření, je proměna některých lesních cest po letošním únorovém masivním tání spojeného s deštěm. Na konkrétní lesní cestě jsem navrhl terénní vlny na neškodné odklonění přívalové vody z cesty do lesa, protože mi bylo jasné, že při větším přívalu zde může vzniknout eroze, což se tedy i potvrdilo ve větší míře, než jsem očekával.

Jan Staroba, Žďár nad Metují a okolí Broumova:
V oblasti pod Ostaší byly objeveny již nefunkční prasklé meliorační trubky. Voda z nich vytéká nekontrolovaně nad povrch a tvoří stružkovou erozi, při které je úrodná půda nenávratně odplavena pryč. Objevil jsem nově vybudované tůně v polích nad Broumovem. Někteří farmáři již vnímají problém s vodou a degradující půdou, proto sami začínají tvořit vodozádržné prvky v krajině.

Ester Korandová, Pěkov:
V Pěkově je několik údolnic, které přirozeně stahují vodu z okolních luk. Většinou jsou zmeliorované a toto odvodnění ústí do Pěkovského potoka. Pokud by se meliorace přerušily a voda vyvedla kontrolovaně nad povrch, mohlo by zde vzniknout až 5 nových vodotečí.
Meliorace, které jsou zbudovány na kopcích kolem vesnice, často ústí do zalesněného svahu, kde voda způsobuje erozi a poměrně rozsáhlé nátrže. Jedná se také o jeden z faktorů zvyšující hrozbu povodní při jarním tání a přívalových deštích.
Pod Strážnou horou v NPP Polické stěny jsme objevili prameniště a tok, který není zanesen do map. Další nové prameny jsme zmapovali na úpatí Ostaše.

Ester Korandová, Klůček:
Dříve zde již vznikla v jedné údolnici opatření na ochranu města před povodněmi, nachází se zde 3 velké poldry. Poldry jsou však primárně opatření proti povodním a bylo by vhodné je upravit a přidat další prvky, aby zde byla naplněna funkce zádrže vody i při menších srážkách.
I když se město již dříve snažilo Klůček upravit, nad Bukovicí se žádná opatření neuskutečnila a je zde riziko velkých smyvů půdy při jarním tání sněhu a přívalových deštích.

Veronika Mňuková, Martínkovice:
V oblasti kolem Martínkovického potoka jsem narazila na spoustu míst s velkým potenciálem pro zádrž vody, kde byly vidět náznaky mokřadů. Obzvlášť mě zaujalo místo, kde v zahloubeném korytě začal potok sám meandrovat – jako příklad přirozené obnovy toku.

Projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT. Jeho realizace začala 1. března 2021 a potrvá 18 měsíců. Výstup projektu bude představen i široké veřejnosti.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Co pomůže nápravě vodního režimu v krajině?

Co pomůže nápravě vodního režimu v krajině?

Klimatické změny jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha. Strategická rada regionu Broumovsko pokračuje v těchto dnech v projektu, který jde právě touto cestou. Jde o projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. 

Díky projektu jsou nyní na Broumovsku zpracovávány dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Výsledkem strategií je návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky. V souvislosti s projektem Kateřina Ostradecká položilapár otázek řediteli Strategické rady regionu Broumovsko Petru Osobovi.

Z jakého důvodu se Strategická rada regionu Broumovsko (SRRB) rozhodla realizovat projekt, který se věnuje klimatickým změnám?

Projekty zádrže vody a adaptace na klimatickou změnu jsou velmi užitečné a nezbytné pro nápravu vodního režimu v krajině Broumovska. SRRB došla k závěru, že by bylo vhodné rozpracovat takové projekty na různých místech našeho regionu. Zázemí SRRB dovolilo připravit a podat větší projekt, se kterým jsme u Státního fondu životního prostředí uspěli. Podařilo se nám také shromáždit prostředky na dofinancování projektu. Nyní tak už probíhají konkrétní činnosti v povodí Stěnavy na katastrech Broumova, Otovic a Martínkovic a v povodí Dunajky na katastrech Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují.

Bude po skončení projektu SRRB v této tematice pokračovat? Chystají se nějaké další věci?

V současné době není rozpracovaný žádný konkrétní plán, ale předpokládám, že vzhledem k důležitosti tématu se mu bude SRRB dál věnovat. Ideálním scénářem by bylo mapování doposud nepokrytých částí Broumovska ruku v ruce s realizacemi konkrétních opatření navržených v nyní zpracovávaných studiích.

Jak vy osobně vnímáte tematiku klimatických změn? Dotýká se vás nějak přímo?

Myslím, že se dotýká nás všech. Jako naivní optimista snad doufám, že nám lokálně pomůžou různá drobnější opatření, ale celkově si myslím, že nás nic pěkného nečeká.

 

Vypracovaný projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

MARTÍNKOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

MARTÍNKOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Broumovska? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Středa 27. října 2021, 17:00

Martínkovice / kulturní dům

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

POLICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

POLICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Policka? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I, který se týká také Police nad Metují, Žďáru nad Metují a Bukovice. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Středa 22. září 2021, 17:00

Police nad Metují / Pellyho domy

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

BROUMOV - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

BROUMOV - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Broumovska? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Čtvrtek 29. září 2021, 17:00
Broumov / Konferenční sál IC Broumov

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

OTOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

OTOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Broumovska? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Čtvrtek 26. srpna 2021, 16:00
Otovice / zasedací místnost Obecního úřadu

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

Začíná projekt adaptace na klimatické změny

Začíná projekt adaptace na klimatické změny

Klimatické změny a s nimi spojené procesy jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha.

Strategická rada regionu Broumovsko připravila projekt, který chce jít právě touto cestou. Symbolicky na obou „stranách“ Broumovska, které je rozděleno evropským rozvodím, se budou zpracovávat dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky.

Výsledkem by měl být návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Do budoucna bude s velkou pravděpodobností na realizace opatření k zádrži vody v krajině (mokřady, remízky, výsadby...) k dispozici financování. Lze očekávat, že uvolnění financí bude často vázané na existenci adaptační strategie obce/regionu/kraje, aby bylo zřejmé, že jednotlivé projekty zapadají do nějaké koncepce. Adaptační strategie nemusí být pro obce nijak závazné (pokud si to samy aktivně neodhlasují), ale poskytují jim určité náměty či možnosti, kterým směrem v budoucnu jít.

Vypracovaný projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Projekt podaný SRRB je těsně před podpisem smlouvy. Po realizaci výběrových řízení se tak mohou na jaře zahájit práce v terénu. Zpracování celého projektu bude trvat jeden a půl roku.

Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.