Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Odborný/-á referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Město Broumov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného referenta/ odborné referentky (sociálního pracovníka/ sociální pracovnice) odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Broumov.

Lokalita: třída Masarykova 239, Broumov
Kontakt: Ing. Miloš Andrš
E-mail: andrs@broumov-mesto.cz
Telefon: 491 504 332

Město Broumov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného referenta/odborné referentky (sociálního pracovníka/sociální pracovnice) odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Broumov  (doba určitá – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – do června r. 2026).

Informace o nabízené pozici:

 • druh práce – sociální práce obce, výkon veřejného opatrovnictví 
 • místo výkonu funkce – správní obvod města Broumova, obce s rozšířenou působností
 • platová třída – 10–11

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání 

Další požadavky:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • schopnost jednání s lidmi ze znevýhodněných sociálních skupin
 • schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací
 • orientace v právních předpisech na úseku sociálních věcí a občanského zákoníku (vazba k výkonu opatrovnictví)
 • dobrá komunikativnost, finanční gramotnost, pečlivost, časová flexibilita, asertivita 
 • praxe sociálního pracovníka, veřejného opatrovníka vítána
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v sociálních službách, či pro výkon veřejného opatrovnictví vítáno
 • odborné kurzy v oblastech sociální péče, veřejného opatrovnictví a komunikace vítány 
 • znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, internet, datové schránky
 • řidičské oprávnění skupiny B 

Místo, způsob podání přihlášky:

 • písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení

Adresa pro zaslání přihlášky:

 • Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 31.08.2023

Předpokládaný termín nástupu:

 • 01.10.2023 (případně po dohodě)

Obsah přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Miloše Andrše (kontakt: 491 504 332, andrs@broumov-mesto.cz), případně u jeho zástupkyně Bc. Ivany Jančové (kontakt: 491 504 241, jancova@broumov-mesto.cz).

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.