Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Investiční technik

Město Teplice nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa INVESTIČNÍ TECHNIK.

Lokalita: Rooseveltova 15, Teplice nad Metují
Kontakt: Mgr. Markéta Machová
E-mail: tajemnice@teplicenm.cz
Telefon: 604 649 751

Město Teplice nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa INVESTIČNÍ TECHNIK.

Druh práce:

 • zajišťování realizace investičních akcí města                          

Místo a doba výkonu práce:

 • území města Teplice nad Metují

 Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • státní občanství ČR, příp. cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • min. středoškolské vzdělání technického směru

Platové zařazení:

 • 9.-10. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb., platném znění, nař. vlády č. 341/2017 Sb.

Požadavky pro vznik pracovního poměru: 

 • vzdělání stavebního směru vítáno
 • znalost právních předpisů na úseku stavebního řízení a zadávání veřejných zakázek
 • samostatnost v rozhodování, psychická odolnost 
 • uživatelská znalost PC – WORD, EXCEL
 • řidičské oprávnění skupiny B

Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči: 

 • jméno, příjmení a titul 
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
 • telefonní, příp. emailové spojení
 • datum a podpis 

Doklady připojené k přihlášce uchazeč: 

 • strukturovaný profesní životopis  
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce 
 • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání 

Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

 • Městský úřad Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, Mgr. Markéta Machová – tajemnice MěÚ

Způsob podání přihlášky:

 • na výše uvedenou adresu osobně nebo poštou v zalepené obálce označené jako: „Výběrové řízení – investiční technik“

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 31. března 2023 

Nástup od ihned nebo po dohodě.
Možnost zkráceného pracovního úvazku.

Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Teplice nad Metují bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.


Kontakt: Mgr. Markéta Machová, tel.: 498 019 991, mobil: 604 649 751, e-mail: tajemnice@teplicenm.cz