Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Odborný/-á referent/ka úřadu územního plánování

Město Broumov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného referenta/ odborné referentky úřadu územního plánování.

Lokalita: třída Masarykova 239, Broumov
Kontakt: Bc. Filip Chráska
E-mail: chraska@broumov-mesto.cz
Telefon: 491 504 329

Město Broumov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného referenta/odborné referentky úřadu územního plánování, na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Broumov (doba určitá – zástup za rodičovskou dovolenou – do prosince 2025).

Informace o nabízené pozici:

 • druh práce – správní činnosti v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace a v dalších agendách územního plánování
 • místo výkonu funkce – správní obvod města Broumova, obce s rozšířenou působností
 • platová třída – 10–11

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání 

Další požadavky:

 • vzdělání stavebního, architektonického, geografického, krajinářského, urbanistického, či obdobného směru
 • orientace v právních předpisech na úseku územního plánování a stavebního řádu
 • po zapracování schopnost práce v GIS s daty v oblasti územního plánování (ÚAP, územní plány, atd.)
 • perfektní znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost a samostatnost
 • předpoklady pro týmovou práci
 • praxe ve veřejné správě vítána
 • praxe na úseku územního plánování vítána
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování vítáno
 • znalost území správního obvodu výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B

Místo, způsob podání přihlášky:

 • písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení

Adresa pro zaslání přihlášky:

 • Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 12.01.2024

Předpokládaný termín nástupu:

 • 01.02.2024 (případně po dohodě)

Obsah přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u odpovědného pracovníka ÚÚP Bc. Filipa Chrásky (kontakt: 491 504 329, chraska@broumov-mesto.cz), případně u vedoucího odboru stavebního úřadu a územního plánování Bc. Jany Procházkové (kontakt: 491 504 324, prochazkova@broumov-mesto.cz).

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.