Regionální burza práce | Aktualizováno 10.03.2020


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


04.09.2014 08:04

Výběrové řízení z pracovněprávního pohledu

20.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není povinen s některou z fyzických osob, které se do výběrového řízení přihlásí, sjednat pracovní poměr. Zaměstnavatel může samostatně stanovit způsob výběru budoucích zaměstnanců na volná pracovní místa, která chce obsadit. Výběr fyzických osob, forma tohoto výběru, zvolený způsob atd. je plně v kompetenci zaměstnavatele. Fyzická osoba má zcela svobodné právo vybrat si, s kým sjedná pracovněprávní vztah. Stejné právo dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí sjednat pracovněprávní vztah však vyplývá i pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není povinen s některou z fyzických osob, které se do výběrového řízení přihlásí, sjednat pracovní poměr, a to ani pro případ, že fyzická osoba splňuje všechny požadované předpoklady a požadavky a může tak být pro výkon této činnosti nejvhodnější. I v případě splnění všech požadavků uvedených ve vyhlášení výběrového řízení, nemá ani jedna ze stran, to znamená ani budoucí zaměstnavatel ani zájemce, povinnost sjednávat pracovní smlouvu. Zaměstnavatel je však povinen při výběru budoucích zaměstnanců zajistit zásadu rovného zacházení, jak mu to výslovně ukládá § 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel může výběr upravit vnitřním předpisem, pokud je častěji využíván, může být upraven případ od případu, nemusí být formálně upravován vůbec. Požadavky či předpoklady pro výkon konkrétních prací může zaměstnavatel zvolit zcela samostatně, požadavky a předpoklady však musí obsahově vyplývat z požadovaného pracovního místa a z požadovaných budoucích pracovních výkonů. Jestliže pro výkon některých činností vyžadují zvláštní právní předpisy stanovené předpoklady, musí je zaměstnavatel zohlednit a nesmí je ani svým rozhodnutím vyloučit. V této souvislosti je nutné upozornit na to, že zaměstnavatel je zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti omezen v tom, které údaje může od budoucích zaměstnanců vyžadovat. Ustanovení § 30 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel smí vyžadovat pouze údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. V § 316 odst. 4 ZP je uveden demonstrativní výčet informací, které zaměstnavatel nesmí od budoucích zaměstnanců vyžadovat (nesmí je vyžadovat ani od svých zaměstnanců). Jedná se např. o informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci apod. Vyžadováním informací před vznikem pracovního poměru se rozumí přímá ústní či písemná žádost zaměstnavatele o sdělení údaje, ale také jeho žádost o vyplnění dotazníku s předtištěním konkrétních údajů, které má osoba ucházející se o zaměstnání vyplnit. Jestliže zaměstnanec poskytne informace, které jinak zaměstnavatel nesmí vyžadovat, dobrovolně, nelze tento postup považovat za porušení povinnosti ze strany zaměstnavatele, protože § 30 odst. 2 ZP mu zakazuje některé informace vyžadovat, nikoliv přijímat. Osobní dotazníky, které budoucí zaměstnavatel předkládá uchazečům o zaměstnání, musí proto obsahovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro výběr zaměstnanců ve vztahu k sjednávanému druhu práce. Mezi potřebné informace patří dosažené vzdělání, dosažená praxe, případně doložení splnění jiných speciálních požadavků, jazyková znalost, absolvovaná školení a stáže a vše, co souvisí s faktickým výkonem práce a se splněním požadavků zaměstnance pro výkon této práce. Při stanovení výběru může zaměstnavatel stanovit jakýkoliv způsob ohlášení volného pracovního místa, např. formou inzerátů nebo ohlášením ve vlastní intranetové síti, případně sdělením, které uveřejní na svých webových stránkách apod. Zaměstnavatel musí uložit povinnost vedoucím zaměstnancům oznamovat, např. personálnímu oddělení, volné pracovní místo a zájem (potřebu) jeho obsazení. Současně s vyhlášením volného pracovního místa musí zaměstnavatel stanovit požadavky či předpoklady stanovené právními předpisy, které jsou podmínkou výkonu nabízené práce. Dále zaměstnavatel stanoví postup při výběru přihlášených fyzických osob. Zaměstnavatel může vycházet z předložených podkladů, které bude vyžadovat a které zájemci předloží, může ale také stanovit osobní pohovor se zájemci, jejich přezkoušení, testy apod.


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006