Regionální burza práce | Aktualizováno 10.03.2020


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


03.01.2008 11:58

Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance

Dotaz:
Můžeme jako zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnancích, že nesmí mít jakékoliv jiné zaměstnání nebo výdělečnou činnost (OSVČ)?

Odpověď:

Zaměstnavatel může na zaměstnancích vymáhat plnění pouze těch povinností, které jsou stanoveny zákonem, případně jsou stanoveny v jeho mezích. Povinnosti jsou zaměstnancům v pracovním poměru obecně upraveny v § 301 až 304 ZP a Vámi dotazované problematiky se týká ustavení § 304 ZP, které v podstatě převzalo původní ustanovení § 75 zákoníku práce platného do 31. 12. 2006.

Zákon zaměstnancům zakazuje vykonávat vedle svého zaměstnání konaného v pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, a povoluje ji až po předchozím souhlasu zaměstnavatele. Zákon tedy nezakazuje obecně jakoukoliv výdělečnou činnost, ale pouze tu, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Ani vnitřním předpisem ani pracovním řádem a tím pádem také ani žádným pokynem zaměstnavatele nelze zaměstnancům ukládat jiné povinnosti, než které ukládá právní předpis, a proto zaměstnavatel nemůže svým zaměstnancům uložit povinnost zdržet se během pracovního poměru výkonu obecně jakékoliv výdělečné činnosti.

Po zákazu této činnosti se nelze se zaměstnanci ani dohodnout. Výdělečnou činností se pro účely tohoto ustanovení rozumí aktivní činnost zaměstnance za účelem získání výdělku bez ohledu na to, o jaký právní vztah se jedná. Jedná se nejčastěji o výkon činnosti v jiném pracovněprávním vztahu u jiného zaměstnavatele, avšak tento pojem zahrnuje i podnikání, které občan koná na základě vydaného živnostenského oprávnění, případně se aktivně může účastnit podnikání právnické osoby. Může se jednat i o výkon funkce statutárního orgánu apod. Výdělečná činnost je tak vždy spojena s aktivní činností zaměstnance. Jak je shora uvedeno, tato výdělečná činnost je zakázána výhradně v předmětu činnosti zaměstnavatele a zaměstnanec mimo tento předmět činnosti může konat jakoukoliv výdělečnou činnost, aniž by mu to zaměstnavatel mohl zakázat. O výkonu této činnosti ostatně zaměstnanec nemusí svého zaměstnavatele ani informovat, protože žádná taková povinnost mu uložena není. Obecně rozšířit povinnosti nad rámec upravený zákoníkem  práce, jak už jednou bylo shora uvedeno, nelze.© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006