Regionální burza práce | Aktualizováno 10.03.2020


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


13.08.2014 09:29

Nástup do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené

3.12.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnankyni, která končí čerpání rodičovské dovolené, je zaměstnavatel po jejím skončení povinen přidělit druh práce, který je v pracovní smlouvě sjednán. Dotaz: Pracovnice ukončí čerpání rodičovské dovolené 14. 2. 2013 a chce nastoupit do zaměstnání. Jak má postupovat zaměstnavatel v případě, že původní pracovní místo zaměstnankyně bylo zrušeno? Je povinen dodržet původní platový výměr při zařazení na jiné pracovní místo? Jak a k jakému datu dát případně výpověď a jaké odstupné vyplatit? Odpověď: Zaměstnavatel je povinen podle § 38 odst. 1 písm. a) ZP přidělovat zaměstnanci po celou dobu trvání pracovního poměru práci podle pracovní smlouvy. I zaměstnankyni, která končí čerpání rodičovské dovolené, je zaměstnavatel po jejím skončení povinen přidělit druh práce, který je v pracovní smlouvě sjednán. Tato povinnost se vztahuje bez ohledu na to, že zaměstnankyně čerpala dvě mateřské a rodičovské dovolené po sobě. Jestliže zaměstnavatel sjednaný druh práce v pracovní smlouvě nemůže zaměstnankyni přidělovat, protože v mezičase bylo toto konkrétní pracovní místo zrušeno, nezbývá mu nic jiného, než pracovní poměr z těchto důvodů ukončit. Pokud by však nebyla splněna podmínka, že místo bylo organizační změnou zrušeno, je zaměstnavatel povinen práci podle sjednané pracovní smlouvy nadále přidělovat. Optimálním řešením pro zaměstnavatele za popsané situace by bylo, pokud by zaměstnankyni navrhl skončení pracovního poměru z důvodu zrušení pracovního místa a zaměstnankyně by s tímto řešením souhlasila. Dohodou je možné skončit pracovní poměr kdykoliv, tzn. i v době čerpání rodičovské dovolené nebo ke dni jejího skončení. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná (§ 49 ZP) a také pokud dojde ke skončení pracovního poměru pro nadbytečnost v důsledku organizační změny, má zaměstnankyně právo na odstupné podle § 67 odst. 1 ZP v návaznosti na délku trvání pracovního poměru. Vzhledem k čerpání rodičovské dovolené předpokládám, že pracovní poměr trval déle než 2 roky, a bude jí tedy příslušet odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Odstupné se poskytuje ve výši průměrného výdělku, pravidla jeho zjišťování jsou závazným způsobem upravena v § 351 až § 362 ZP. Průměrný výdělek se vždy zjišťuje z předchozího kalendářního čtvrtletí, které předchází okamžiku, kdy se průměrný výdělek zjišťuje. Jestliže zaměstnanec v tomto kalendářním čtvrtletí neodpracuje alespoň 21 dnů, k čemuž v popsaném případě dojde, zjišťuje se tzn. pravděpodobný výdělek. Pravidla pro jeho zjišťování jsou uvedena v § 355 odst. 2 ZP a tento pravděpodobný výdělek se v případě, že zaměstnanec v rozhodném období vůbec nepracoval, zjišťuje z hrubé mzdy nebo platu, který by zaměstnanec dosáhl a přitom se přihlédne k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě a platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Pravděpodobný výdělek se tak zjišťuje ze současného faktického stavu a nikoliv z výdělku, který zaměstnankyně dosahovala, např. před 5 nebo 6 lety, kdy odcházela na mateřskou dovolenou. Jestliže zaměstnankyně nebude souhlasit s ukončením pracovního poměru dohodou, a zaměstnavatel zaměstnankyní zastávané pracovní místo organizační změnou zrušil, může s ní ukončit pracovní poměr výpovědí danou podle § 52 písm. c) ZP. Ukončit pracovní poměr výpovědí, a to na rozdíl od sjednání dohody o skončení pracovního poměru, však nemůže zaměstnavatel v době čerpání rodičovské dovolené. Ukončit pracovní poměr výpovědí by bylo možné až od 15. 2. 2013, kdy zaměstnankyně již čerpat rodičovskou dovolenou nebude. Výpovědní doba je dvouměsíční, pracovní poměr by tak skončil až 30. 4. 2013. Stejně tak jako v případě dohody se poskytuje i při výpovědi z pracovního poměru z organizačních důvodů odstupné ve stejné výši a stejným způsobem se zjišťuje i pravděpodobný výdělek. Odlišné však je to, že zaměstnavatel má povinnost od 15. 2. 2013 zaměstnankyni podle § 38 odst. 1 písm. a) ZP přidělovat práci, a pokud jí práci nepřiděluje, protože pracovní místo zrušil, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP. Zaměstnankyni musí za tuto dobu poskytovat náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, který se bude opět zjišťovat jako pravděpodobný výdělek podle shora uváděného § 355 odst. 2 ZP. O překážku v práci na straně zaměstnavatele se bude jednat až do dne skončení pracovního poměru. Původní platový výměr, pokud zaměstnavatel tvrdí, že pracovní místo zaměstnankyně zrušil, nemá na řešení vliv, protože zaměstnavatel nemůže zaměstnance jednostranně zařadit na jinou práci než práci sjednanou v pracovní smlouvě. Jestliže má zaměstnavatel jinou práci, kterou může zaměstnankyně vykonávat, může zaměstnankyni navrhnout po ukončení čerpání rodičovské dovolené změnu sjednaného druhu práce. Při sjednání změny musí být dohodnuty nebo stanoveny i mzdové či platové podmínky, protože mzda nebo plat, se stanoví vždy v návaznosti na sjednaný druh práce.


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006