Regionální burza práce | Aktualizováno 03.05.2019


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


18.12.2015 11:27

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Podle § 34 odst. 2 ZP musí být pracovní smlouva uzavřena písemně a totéž podle § 564 NOZ platí o změně pracovní smlouvy. Znamená to, že změnu pracovní smlouvy ať se týká jakéhokoliv ujednání, je nezbytné činit pouze písemně. Není-li jednání, pro které zákoník práce určuje písemnou formu, v písemné formě učiněno, je podle § 582 NOZ neplatné. U dvoustranných právních jednání se ale připouští, že smluvní strany mohou tuto vadu dodatečně odstranit. Dojde-li ke změně pracovní smlouvy pouze ústním ujednáním anebo v některých případech i konkludentně, např. tím, že zaměstnavatel zaměstnanci nabídne výkon jiného druhu práce a zaměstnanec tento druh práce začne vykonávat, je možné dodatečně tuto formální vadu odstranit a sjednat změnu pracovní smlouvy písemnou formou. Podle § 20 ZP se lze neplatnosti právního jednání u změny pracovní smlouvy dovolat, avšak pouze do té doby, než bylo započato s plněním. Neplatnosti z důvodu nedodržení formy se nelze dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah, tedy dovolání se neplatnosti není možné ani u pracovní smlouvy a její změny, jestliže je započato s plněním, které je předmětem změny pracovní smlouvy. Zákoník práce požaduje pro pracovní smlouvu a tím i pro její změnu povinně písemnou formu, určuje tak i důležitost těchto právních úkonů pro obsah pracovního poměru. Pracovní smlouva a její změny by proto nejenom s ohledem na posuzování jejich neplatnosti, měly být zaměstnavatelem i zaměstnancem považovány v podstatě za nejdůležitější dokument, kterým se pracovní poměr řídí a změny pracovní smlouvy by měly být vždy prováděny písemně. Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci bez změny pracovní smlouvy, ale s odůvodněním, že se jedná o některý z případů možného převedení nebo povinného převedení na jinou práci podle § 41 ZP, je nutné, aby zaměstnanec, pokud s převedením na jinou práci nesouhlasí, zaměstnavateli svůj nesouhlas s převedením na jinou práci výslovně sdělil.


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006