Regionální burza práce | Aktualizováno 03.05.2019


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


Novinky

08.03.2019 11:26

Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a nekolidujícího výdělku) od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 se zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, a to na základě valorizace minimální mzdy, i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání nepobírající podporu a činné v nekolidujícím zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 činila 31 225 Kč. Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 311/2018 Sb. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 18 111 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2018, tedy v r. 2019. (Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2018, pak její maximální možná výše činí 16 682 Kč měsíčně.)
Podpora při rekvalifikaci

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2019 tak může dosáhnout až 20 297 Kč za měsíc. (Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci v r. 2018, činí maximální podpora při rekvalifikaci 18 695 Kč.)
12.02.2019 09:06

Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů

Tisková zpráva, 22. ledna 2019, Petr Habáň, tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 jsou dostupné na webu Finanční správy a daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné v Databázi aktuálních daňových tiskopisů. Zde je možné vybrat si klasický tiskopis, interaktivní tiskopis nebo elektronické podání „EPO“.

„Finanční správa se snaží podávání daňových přiznání poplatníkům co nejvíce usnadnit, a proto interaktivní formuláře zveřejnujeme s dostatečným předstihem před termínem podání daňového přiznání z příjmů fyzických osob,“ uvedla generální ředitelka FS Tatjana Richterová.

Nejjednodušší cestou jak vyplnit a podat daňové přiznání elektronicky je pomocí aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na adrese http://www.daneelektronicky.cz/. Aplikace EPO je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy umožňující činit daňová podání a odesílat další písemnosti v elektronické podobě. Výhodou elektronického formuláře je, že obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplňování přiznání a aplikace po vyplnění celého tiskopisu zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání.

Aplikace také umožňuje podání opatřit uznávaným elektronickým podpisem, popřípadě odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (přihlášení jménem a heslem, eObčankou, pomocí sms, certifikátem a bezpečnostním kódem). Po vyplnění písemnosti lze místo jejího odeslání datovou schránkou zvolit nabídku „zobrazit úplný opis písemnosti“ a převést ji do formátu PDF, vytisknout a použít k platnému podání daňového přiznání u správce daně.
04.01.2018 13:22

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.
GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.
Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.
Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.
GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.

16.03.2017 10:49

Projekt Zaměstnaný absolvent

Královéhradecký kraj ve spolupráci s dalšími partnery realizuje od 1.2.2017 projekt Zaměstnaný absolvent.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.
Hlavní aktivitou projektu je realizace odborných praxí absolventů ve firmách v našem kraji. Praxe podpoří získávání pracovních zkušeností a návyků. Firmy mají možnost zapracované absolventy následně zaměstnat.

Termín konání praxí: červen – srpen 2017 a 2018
Délka praxe: 150 – 300 hodin
Finanční příspěvek pro absolventa i mentora

Zájemci o poskytnutí praxe absolventům se mohou registrovat prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře.
Více na http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html

18.12.2015 11:27

Dohoda o změně pracovní smlouvy

11.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer Nejde-li o výjimečné případy jednostranných změn sjednaných pracovních podmínek, může ke změně sjednaného obsahu pracovní smlouvy dojít jen tehdy, dohodnou-li se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec. V dohodě o změně pracovní smlouvy si podle zákoníku práce mohou smluvní strany sjednat vše, co zákoník práce nezakazuje. Za trvání pracovního poměru lze dohodnout změnu pracovní smlouvy v kterékoliv z náležitostí sjednaných v pracovní smlouvě (kromě sjednaného dne nástupu do práce). Změna může být dohodnuta na časově neomezenou dobu nebo na dobu časově omezenou; přitom by mělo být vždy dbáno na přesnou formulaci změny ve vztahu k trvání pracovního poměru (aby nedocházelo k případným sporům o to, zda se zároveň mění i doba trvání pracovního poměru).
18.02.2015 08:57

Dohoda o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdu (platu)

27.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer Kolem tzv. neplaceného volna – tedy pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) se stále objevuje řada otázek. Pokusme se je zodpovědět s ohledem na legislativní změny od 1. 1. 2015. Podívejme se na problematiku neplaceného volna z pohledu pracovněprávního. Zákoník práce výslovně možnost sjednání neplaceného pracovního volna neuvádí; poskytnutí pracovního volna vyplývá z obecně upravené možnosti postupovat odchylně, uvedené v § 1 odst. 2 NOZ. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud to zákon výslovně nezakazuje, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázaná jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Úprava NOZ ohledně možnosti odchylné úpravy se na základě § 4 ZP použije i pro pracovněprávní vztahy. Při sjednání odchylné úpravy práv a povinností v pracovněprávních vztazích je však nutné dodržet zásady upravené v § 4a ZP. Odchylná úprava práv a povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K odchylné úpravě v pracovněprávních vztazích může dojít smlouvou, jakož i vnitřním předpisem. K úpravě povinností zaměstnance však může dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
04.09.2014 08:04

Výběrové řízení z pracovněprávního pohledu

20.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není povinen s některou z fyzických osob, které se do výběrového řízení přihlásí, sjednat pracovní poměr. Zaměstnavatel může samostatně stanovit způsob výběru budoucích zaměstnanců na volná pracovní místa, která chce obsadit. Výběr fyzických osob, forma tohoto výběru, zvolený způsob atd. je plně v kompetenci zaměstnavatele. Fyzická osoba má zcela svobodné právo vybrat si, s kým sjedná pracovněprávní vztah. Stejné právo dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí sjednat pracovněprávní vztah však vyplývá i pro zaměstnavatele.
13.08.2014 09:29

Nástup do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené

3.12.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnankyni, která končí čerpání rodičovské dovolené, je zaměstnavatel po jejím skončení povinen přidělit druh práce, který je v pracovní smlouvě sjednán. Dotaz: Pracovnice ukončí čerpání rodičovské dovolené 14. 2. 2013 a chce nastoupit do zaměstnání. Jak má postupovat zaměstnavatel v případě, že původní pracovní místo zaměstnankyně bylo zrušeno? Je povinen dodržet původní platový výměr při zařazení na jiné pracovní místo? Jak a k jakému datu dát případně výpověď a jaké odstupné vyplatit? Odpověď: Zaměstnavatel je povinen podle § 38 odst. 1 písm. a) ZP přidělovat zaměstnanci po celou dobu trvání pracovního poměru práci podle pracovní smlouvy. I zaměstnankyni, která končí čerpání rodičovské dovolené, je zaměstnavatel po jejím skončení povinen přidělit druh práce, který je v pracovní smlouvě sjednán. Tato povinnost se vztahuje bez ohledu na to, že zaměstnankyně čerpala dvě mateřské a rodičovské dovolené po sobě.
06.08.2014 08:37

Zvýšení minimální mzdy

1.8.2014, Zdroj: Ministerstvo financí, Verlag Dashofer, ČTK Na příštím zasedání, které se koná 4. září, by měla tripartita projednat znovu návrh na zvýšení minimální mzdy.
26.06.2014 11:08

Cestovní náhrady v roce 2014

23.12.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2013 dochází k úpravě stravného a sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel pro rok 2014.


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006