Regionální burza práce | Aktualizováno 10.12.2018


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


Úvodní stránka

Hledám

Aktuální informace

04.01.2018 13:22

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.
GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.
Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.
Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.
GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.

16.03.2017 10:49

Projekt Zaměstnaný absolvent

Královéhradecký kraj ve spolupráci s dalšími partnery realizuje od 1.2.2017 projekt Zaměstnaný absolvent.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.
Hlavní aktivitou projektu je realizace odborných praxí absolventů ve firmách v našem kraji. Praxe podpoří získávání pracovních zkušeností a návyků. Firmy mají možnost zapracované absolventy následně zaměstnat.

Termín konání praxí: červen – srpen 2017 a 2018
Délka praxe: 150 – 300 hodin
Finanční příspěvek pro absolventa i mentora

Zájemci o poskytnutí praxe absolventům se mohou registrovat prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře.
Více na http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html

18.12.2015 11:27

Dohoda o změně pracovní smlouvy

11.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer Nejde-li o výjimečné případy jednostranných změn sjednaných pracovních podmínek, může ke změně sjednaného obsahu pracovní smlouvy dojít jen tehdy, dohodnou-li se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec. V dohodě o změně pracovní smlouvy si podle zákoníku práce mohou smluvní strany sjednat vše, co zákoník práce nezakazuje. Za trvání pracovního poměru lze dohodnout změnu pracovní smlouvy v kterékoliv z náležitostí sjednaných v pracovní smlouvě (kromě sjednaného dne nástupu do práce). Změna může být dohodnuta na časově neomezenou dobu nebo na dobu časově omezenou; přitom by mělo být vždy dbáno na přesnou formulaci změny ve vztahu k trvání pracovního poměru (aby nedocházelo k případným sporům o to, zda se zároveň mění i doba trvání pracovního poměru).
Více »
18.02.2015 08:57

Dohoda o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdu (platu)

27.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer Kolem tzv. neplaceného volna – tedy pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) se stále objevuje řada otázek. Pokusme se je zodpovědět s ohledem na legislativní změny od 1. 1. 2015. Podívejme se na problematiku neplaceného volna z pohledu pracovněprávního. Zákoník práce výslovně možnost sjednání neplaceného pracovního volna neuvádí; poskytnutí pracovního volna vyplývá z obecně upravené možnosti postupovat odchylně, uvedené v § 1 odst. 2 NOZ. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud to zákon výslovně nezakazuje, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázaná jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Úprava NOZ ohledně možnosti odchylné úpravy se na základě § 4 ZP použije i pro pracovněprávní vztahy. Při sjednání odchylné úpravy práv a povinností v pracovněprávních vztazích je však nutné dodržet zásady upravené v § 4a ZP. Odchylná úprava práv a povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K odchylné úpravě v pracovněprávních vztazích může dojít smlouvou, jakož i vnitřním předpisem. K úpravě povinností zaměstnance však může dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Více »
04.09.2014 08:04

Výběrové řízení z pracovněprávního pohledu

20.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není povinen s některou z fyzických osob, které se do výběrového řízení přihlásí, sjednat pracovní poměr. Zaměstnavatel může samostatně stanovit způsob výběru budoucích zaměstnanců na volná pracovní místa, která chce obsadit. Výběr fyzických osob, forma tohoto výběru, zvolený způsob atd. je plně v kompetenci zaměstnavatele. Fyzická osoba má zcela svobodné právo vybrat si, s kým sjedná pracovněprávní vztah. Stejné právo dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí sjednat pracovněprávní vztah však vyplývá i pro zaměstnavatele.
Více »


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006